پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اساتید من
اساتید من

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اساتید من در طول دوران تحصیل

ن

نAWT IMAGE

مقطع دکتری (به ترتیب حروف الفبا)

- دکتر محمد احسانی

- دکتر مجتبی امیری

- دکتر محمد خبیری

- دکتر هاشم کوزه چیان

 - دکتر حمید قاسمی

- دکتر محسن قدمی

- دکتر یداله محرابی

- دکتر حبیب هنری

نAWT IMAGE

مقطع کارشناسی ارشد (به ترتیب حروف الفبا)

- دکتر نصراله جوادیان صراف

- دکتر مهدی سهرابی

- دکتر محمد علی قره

- دکتر اکبر معرفتی

- دکتر جواد فولادیان

- دکتر سید رضا عطارزاده حسینی

- دکتر احمد عطری

نAWT IMAGE

مقطع کارشناسی

- استاد احمد حسن نیا

- استاد محمد رضا صابری

- استاد قاسم زردکانلو

- دکتر مهدی طالب پور

- استاد سعید دقیقه رضایی

- دکتر مهرداد فتحی

- دکتر شهناز بمبئی چی

- دکتر ناهید خوشرفتار

- استاد جعفر چراغچی

- استاد موسی صفارزاده

- استاد وحید عنوانی

- استاد محمد حجتیان

- استاد مجید امین زاده

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.63.22.fa
برگشت به اصل مطلب