پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- عضویت ها
عضویت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 عضویت در انجمن­ها و مجامع علمی

- عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

- عضو انجمن اخلاق ایران

- عضو و مسئول کمیته اخلاق انجمن علمی حقوق ورزشی ایران

- عضو انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

- عضو انجمن روانشناسی ایران

- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.64.25.fa
برگشت به اصل مطلب