پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
کرونا و چالش دستمال کاغذی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/20 | 
کرونا و چالش دستمال کاغذی

رضا شجیع- این ویژگی سیال 
فرهنگ است که با معنابخشی به اشیاء، رویدادها و اساسا جهان هستی پیش می رود و با تجمیع معناها در قالب سنت ها و آیین ها، در طی زمان تثبیت می شود. دستمال کاغذی محصول قرن ها دگردیسی فرهنگ، عادت واره و در نهایت مواجه و همزیستی انسان مدرن با تکنولوژی است. انسانی که صرفا استفاده یا عدم استفاده دستمال کاغذی را می‌ توان به مثابه یکی از نمادهای عینی برخورداری او از رفاه حداقلی در نظر گرفت.
- جهان معاصر، جهانی است که ۲۳ درصد جمعیتش در فقر مطلق زندگی می کنند و مسأله سازمان بهداشت جهانی برای بهداشت آنها، نه استفاده از دستمال کاغذی، که دسترسی به توالت، دسترسی به آب سالم و شستشوی دست هاست. باور کنید هنوز هم موضوع رفع حاجت برخی افراد طبقات فرودست اجتماعی در کوچه و خیابان، مسأله جدی برخی کشورهای فقیر و پر جمعیت محسوب می شود. جالب است بدانید سه استفاده کننده انبوه دستمال کاغذی به ترتیب آمریکا، آلمان و بریتانیا هستند و هر آمریکایی به طور میانگین سالانه ۱۴۲ رول معادل ۱۲ کیلوگرم دستمال کاغذی مصرف می کند. این میانگین برای چینی ها سالانه ۴۹ رول معادل چهار کیلو و نیم و برای ما ایرانی ها معادل یک کیلو و دویست گرم است. موضوعی که ارتباط مستقیم دستمال کاغذی با سبک زندگی و شیوه طهارت جوامع مختلف را تأیید می کند. با این توضیح که مصرف آن طی سی سال گذشته با ۸۰ درصد رشد همراه بوده است.
جرج زیمل اگر زنده بود؛ احتمالا این سوال جدی را مطرح می کرد؟ چرا روپایی با دستمال؟ چالش دستمال کاغذی بیش از هر چیز یاداور والایش پا در فوتبال است. به قول بری ریچاردز فوتبال یادآور مفهوم تابو در شکلی جدید است. دستی که ابزار هنرآفرینی است ممنوع می شود و وظیفه خلق هنر و زیبایی به پا به عنوان یکی از اعضای پست بدن (از منظر اجتماعی) واگذار می شود. موضوعی که در چالش مذکور با جایگزینی دستمال کاغذی به جای توپ (نماد لذت)، به نقطه اوج فرایند تابوشکنی نزدیک می شود.
- دستمالی که از یک طرف تابو شده و دیگر نمی‌توان به آن دست زد (اشاره به کمبود آن در جهان)، از آن طرف به مانند توپ فوتبال ارزش گرانسنگ توجه. لذت آفرینی و مصرفی فراتر از توالت را پیدا می‌کند. چالشی که در نهایت حاوی پیامی طنزآمیز، تلخ و عمیق برای انسان مصرف زده معاصر است:
اون چیزی که نبودش واسه تو اعصاب خوردیه، واسه ما خنده و بازیه! 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.978.fa
برگشت به اصل مطلب