پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- فیزیولوژی ورزشی
پاورپوینت های فیزیولوژی ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/3 | 
- لاکتیک و کاربرد آن در ورزش (دانلود)
- سازگاری عضله با تمرین (دانلود)
- سازگاری های بافت همبند در ورزش (دانلود)
- مکمل های ارگوژنیک در ورزش
(دانلود)
- هیدراسیون و تنظیم دما در شنا (دانلود)
- ورزش و رژیم سبزیجات (دانلود)
- دوپینگ ژنتیکی در ورزش (دانلود)
- فیزیولوژی اعضاب (دانلود)
- تغییرات اسیدهای آمینه و پلاسما در حین تمرین (دانلود)
- لاکتات و فعالیت بدنی (دانلود)
- پروتئین و اسیدهای آمینه (دانلود)
- تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی (دانلود)
- اصول زمان بندی تمرینات ورزشی (دانلود)
- اصول عمومی و تخصصی علم تمرین (دانلود)
- ورزش و اعصاب مرکزی (دانلود)
- اعصاب و عروق اندام فوقانی (دانلود)
- انعطاف پذیری (دانلود)
- ایمونولوژی ورزشی (دانلود)
- آپوپتوزیس و ورزش (دانلود)
- ورزش و بازگشت به حالت اولیه (دانلود)
- برنامه تمرینی شنای رقابتی (دانلود)
- پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک (دانلود)
- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش (دانلود)
- تأثیر محیط بر فعالیت بدنی (دانلود)
- تأثیر هورمون ها بر رفتار (دانلود)
- تغذیه ورزشی (دانلود)
- خستگی، کوفتگی عضلانی و بازیافت (دانلود)
- تمرین و آندروفین ها (دانلود)
- تمرین و هایپرتروفی قلب (دانلود)
- تمرینات پلایومتریک (دانلود)
- خستگی و بازگشت به حالت اولیه (دانلود)
- دوپینگ (دانلود)
- تأثیر تمرین و رژیم غذایی بر لپتین (دانلود)
- تأثیر ورزش بر سایتوکان های عضله (دانلود)
- ساختار پروتئین (دانلود)
- ساختار و متابولیسم چربی در فعالیت های ورزشی (دانلود)
- سازگاری قلبی عروقی در ورزش (دانلود)
- سازگاری های عضلانی در ورزش (دانلود)
- شناخت سیستم لنفوسیت (دانلود)
- انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه آن (دانلود)
- طراحی تمرین در فوتبال (دانلود)
- فیزیولوژی خستگی در ورزش (دانلود)
- فیزیولوژی رشد (دانلود)
- فیزیولوژی فوتبال (دانلود)
- گرم کردن عمومی (دانلود)
- مبانی کنترل تمرین (دانلود)
- متابولیسم لیپید (دانلود)
- مفاهیم اساسی در طراحی تمرین (دانلود)
- مکمل های غذایی در ورزش (دانلود)
- مکمل های غذایی (دانلود)
- مواد نیروزا در ورزش (دانلود)
- میانجی ها و ارتباطات سلولی (دانلود)
- ورزش در محیط های سرد (دانلود)
- ورزش در محیط های گرم (دانلود)
- ورزش و سیستم لنفوسیت (دانلود)
- ورزش و سیستم لنفی (دانلود)
- فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت های ورزشی (دانلود)
- نیازهای فیزیولوژیکی رشته های ورزشی (دانلود)
- همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون (دانلود)
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.93.856.fa
برگشت به اصل مطلب